Våra motioner

                                                                                                                                                      

Snesslingeberg 2015-06-12

Motion gällande framtida kommunal hantering av mervärdesavtalet i Östhammars kommun.

Mervärdespengarna, d v s det avtal där SKB förbinder sig att stödja de två utvalda slutförvarskommunerna i Sverige är en i grunden positiv utvecklingsmöjlighet för Östhammar och Oskarshamn, men ställer också krav på att kommunerna själva hanterar detta korrekt så att det inte förvandlas till en belastning och en juridisk snårskog varför nuvarande system behöver ses över. Det är också viktigt att tydliggöra Östhammars kommuns egna suveränitet och säkerställa dess trovärdighet för att på sikt inte riskera varumärket Östhammar.

Det är inte rimligt att en styrgrupp endast bestående av två personer skall besluta om strategiskt viktiga beslut utanför den ordinarie kommunala beslutsprocessen, en maktkoncentration som därigenom sätter kommunfullmäktige ur spel. Då mervärdesgruppens beslut rör sig inom områden som: strategiska prioriteringar i kommunen som bredband, skola och infrastruktur, och dessutom för tredje part helt avgörande beslut inom olika typer av föreningsbidrag samt riktade bidrag till enskilda företag i form av borgenärskap o dyl, krävs en mer demokratisk organisation alternativt en helt fristående expertgrupp utan politiska kopplingar.

Vi anser det mycket väl kan vara rimligt med sponsring från SKB i form av mervärdespengar för det kommunala engagemang det innebär, men då måste det tydligare klargöras hur kontaktytorna mellan kommunen och SKB skall se ut för att fungera även ur ett demokratiskt och juridiskt perspektiv. Med några års erfarenheter av dessa mervärdespengar kan man skönja allt mer att det blir en förlängd del av den ordinarie kommunala budgeten varför den för att följa kommunallagen även styrningsmässigt måste anpassas efter detta.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

Att upprätta en ny kommunal mervärdeshanteringsorganisation, som ger alla partier ansvar och inflytande över hur mervärdesmedlen används. Detta är enligt motionären det enda sättet att komma tillrätta med kommunal externfinansiering av detta slag för att undvika diskussioner om beroendeställning och otillbörligt gynnande, och därmed ge den demokratiska förankring som krävs för att legitimera mervärdesprogrammets intentioner.

Kommunen omedelbart tillsätter en revisionskommitte, där alla partier har en röst och en plats, för att gemensamt upphandla en kontrollrevision av tidigare av någon part icke avtalad revisionsbyrå för verksamhetsåret 2014, för att klargöra alla kontaktytor mellan SKB och kommunen, de juridiska och ekonomiska förehavandena samt motverka fortsatt spekulation om hur mervärdesavtalspengarna använts.

Upprätta en ny mervärdespolicy att träda i kraft och gälla f o m 2015, vilket t ex kan göras under formen av en gruppledarkonferens.

Lars O. Holmgren

Borgerligt Alternativ, BoA