Detaljplan för Östhammar 29:6 – 8, Strandvägen – Stångörsgatan , Östhammars kommun, Uppsala län

Lokalpartiet BoA önskar framföra följande synpunkter på förslaget till detaljplan för rubricerade fastigheter. Detta då Lp BoA anser att planförslaget helt strider mot gällande översiktsplan.

Av ”Planbeskrivning” i samrådshandlingarna sid 4 framgår förutsättningarna i gällande översiktplan. Där framgår med all tydlighet, vikten av att skapa kontakt med omgivningen genom öppna siktlinjer mot vackra vyer, exempelvis sjöfront. Det torde även ha varit avsikten, att vyn in mot stadskärnan, icke skall byggas för, om vyn t.ex. innehåller kulturminnesvärda byggnader och/eller gaturum, som Norra Tullportsgatan utgör.

Lp BoA anser att den förslagna planen inte på något vis tillvaratar dessa krav. Planen ger redan från början en alldeles för generös exploateringsgrad med för hög bygghöjd och för många våningar. Vi kan dessutom redan nu se, att t.ex. Arken arkitekter utnyttjar planens svagheter, genom att få till 5 st. bostads våningar och en byggnad vars höjd vida överstiger 12m till nock. Att påstå att den föreslagna byggnaden från Arken arkitekter, med sin gatufasad mot Strandvägen, som presenteras på sid 13 i ”Planbeskrivning”, ryms inom Översiktsplanens tankar, är för Lp BoA en gåta.

Grannkvarteret Stångören, syd om föreslaget planområde, är ett bra exempel på hur man kan uppnå översiktplanenes ambitioner och även bibehålla Östhammars tätorts värdekärna, med en modern bebyggelse.

Lp BoA anser att kommunen går fel väg. Lp BoA anser att Östhammarshem skall presentera ett färdigt arkitektförslag för fastigheterna, som alla berörda kan förstå och ha synpunkter på. Därefter upprättas en plan anpassad för denna bebyggelse.

Om Östhammarshem får en odefinierad plan, med så generösa förutsättningar som den nu föreslagna planen, kommer det att innebär, att Östhammarshems styrelse och tjänstemän blir de som kommer att ha ansvaret för den slutliga utformningen av gaturummet. Lp BoA anser att gestaltningen av centralorternas utformning, skall ligga i en demokratisk process hos politiker och kommunens invånare, inte hos enskilda individer eller företag.

Lp BoA begär, att den föreslagna planen dras tillbaka och att Östhammarshem tar fram en arkitektlösning för fastigheterna, som ansvariga politiker och berörda invånare, kan ha synpunkter på. Därefter kan Östhammars Kommun upprätta en plan, baserad på detta förslag.

Detta är den normala vägen att gå, när ett känsligt markområde skall förtätas inom en stadskärna. Lp BoA anser att dessa fastigheter absolut utgör ett känsligt markområde inom Östhammars tätort.

Lokalpartiet BoA /    Ingemar Adén