SAMRÅDSYTTRANDE

Lokalpartiet boa har tagit del av samrådshandling avseende Öregrunds hamn, del av fastigheten Öregrund 1:2 m.fl. Östhammars kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av inre delarna av Öregrund avseendet allmänhetens tillgänglighet samt verksamheter i anslutning till befintliga centrumanläggningar. Planen syftar även till att bereda plats år fler båtar i hamnen.

Lokalpartiet boa anser att det är viktigt att man beaktar de kulturhistoriska värdena och hamnområdets särskilda värden för invånare och besökare. En varsam utveckling, som den planen redovisar ser vi positivt på.

Vi ser positivt på att man tagit bort tidigare förslag om att anlägga ett tredje körfält ner till färjeläget, vilket skulle ta bort trottoaren som leder dit ut.

Vi ser även positivt på att man i den nya Dp. lagt in en förlängning av ny brygga fram till Västrabanken, samt att man har ritat in nya flytbryggor i den inre hamnen för gäst båtar.

Vi skulle även gärna sett att man i den nya Dp presenterat en flyttning av färjeläget till Rörhamn, mellan Aronet och Öregrunds Båtvarv, då skulle man kunna använda det nuvarande färjeläget till att angöra större fartyg. Man skull även vinna mycket på utvecklingen av centrala Öregrund om man fick bort bil, buss och lastbils-trafiken från torget.                                                 

Så länge en flyttning inte kan genomföras så föreslår vi att man under högsommaren, juni-juli gör Hamngatan – Servicebyggnaden bilfri. Här blandas nu barn, barnvagnar, hundar och gäster, som går rakt ut i gatan från restauranger, med cyklar, bilar, varutransporter m.m. Skapa en trygg miljö för framför allt våra barn och ungdomar.

Vi delar uppfattningen, som många Öregrundsbor gett uttryck för, att det i planen framgår att piren ska byggas ut. Den har en betydande inverkan på hamnens utveckling, turismen och näringslivets överlevad i Öregrund. Enligt Miljöbalkens 11 kapitel kan piren i Dp anses vara ”vattenverksamhet” och etableringen utföras när det är lämpligt. Ett sådant tillfälle kan hastigt uppstå och då bör inte ett tidskrävande arbete med att ta fram en Dp hindra den möjligheten.

 

Sammanfattning:

- Lokalpartiet boa ser positivt på stora delar av planen.

- Vi anser att arbetet med att söka en lösning för färjeläget ska intensifieras.

- Vi föreslår att motorfordon stängs av på Hamngatan under perioden juni – juli.

- Vi förespråkar att hamnpiren redovisas i Dp som vattenverksamhet.

 

Lokalpartiet boa

Ann-Katrin Malmström