Motion gällande ett nytt kommunalt kontor i Alunda

Kommunens ledning och stab har tidigare varit lokaliserad och samlad i Kommunkontoret, Östhammars stadskärna, men i takt med att kommunorganisationen växer, dock ej invånarantalet, så har Östhammars kommuns administratörer givits spridda arbetsställen, runt om i Östhammars tätort.

Nu finns långt framskridna planer på att även bygga upp ett kontor i Uppsala stadskärna, för att som man säger ”erbjuda distansarbete och underlätta nyrekrytering av chefer”.

Skulle kommunen nu vara en vanlig arbetsgivare, d v s inom det fria näringslivet så är det inget konstigt, d v s filialerna kan helt pragmatiskt lokaliseras var som helst så länge jobbet blir gjort, men nu är det dock en kommun vi pratar om, som har som huvuduppgift att tillgodose de inom kommunen boende medborgarnas behov inom kommunal service, samt vara attraktiv nog att även fortsättningsvis locka människor att bo kvar i kommunen och även förhoppningsvis ha förmåga att locka till sig nya invånare.

Vidare känns det som att visions-, värdegrunds- och attraktivitetsarbetet inte gett något större resultat, varför det finns starka skäl att omvärdera dessa. Signalerna man sänder, inte bara inåt i sin egen personalorganisation, utan även till presumtiva inflyttande och kommande rekryteringar är att kommunen, ”Världens bästa lokalsamhälle”, inte bra nog för våra chefer att jobba i.

En chef är ju inte bara vad han eller hon gör, utan är även en symbol för i det här fallet kommunen och dess verksamhet.

Motionären ser med intresse på nya sätt att arbeta och på nya sätt skapa en större dynamik i kommunens organisation, men vi vill samtidigt framhålla att man som chef ska vara verksam i kommunen och där även ha sin huvudsakliga arbetsplats, varför vi i analogi med detta gärna ser en uppstart av en filial till kommunkontor, då förslagsvis i Alunda. Detta skulle medföra att pendlingstiden från Uppsala kortas ner högst avsevärt, väl värt att se som ett betydligt bättre alternativ till lokaliseringen i Uppsala.

Det är dags att kommunen som organisation funderar kring sitt varumärke, samt att alla anställda i kommunen påminns om varför man har en kommun och för vem den finns till, d v s medborgarna och inte cheferna!

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

Att kommunen utreder om möjligheten att etablera ett kontor i Alunda som alternativ till ett Uppsalakontor, samt att om det är möjligt snarast upprätta ett sådant för att snabba upp restiden för ev pendlare, samtidigt som Alunda som ort ges möjlighet att växa administrativt och inte bara utvecklas mot att bli en pendlingsort. 

Lars O. Holmgren

Borgerligt Alternativ, BoA