MOTION

ÖSTHAMMARS KOMMUNS VATTEN- OCH AVLOPPSSTRATEGI.

 Idag saknas en VA-strategi i kommunen.

Reningsverken har bra funktion, men de befintliga ledningarna är trasiga, vilket medför att det uppstår ett stort inläckage vid nederbörd. Även takvatten, som är inkopplade på dagens avloppssystem, genererar ett stort vattentillskott. Den utbyggnad av tätorterna som planeras gör att dagens reningsanläggningar inte kommer att ha kapacitet att ta emot den ökande mängd av avloppsvatten.Detta innebär att spillvattnet bräddar ut i våra sjöar, vattendrag, åar, fjärdar och hav, vilket fört med sig att våra recipienter är överbelastade redan idag, i principförbrukade för fortsatta utsläpp.

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN pekar särskilt i sin årliga VA-redovisning på de ”utslagna” recipienterna i vår kommun, Filmsjön från Österbybruks reningsverk, Östhammarsfjärden från Östhammars reningsverk, Olandsån från Alunda och Gimo reningsverk.

Några exempel på VA-läget i kommunen:

Olandsån, i klarspråk ett kloakdike, får ta emot spillvatten från både Alunda och Gimo reningsverk, som därefter förs till utloppet i Kallrigafjärden i Östersjön.

Här måste man vidta åtgärder för att möjliggöra framtida omhändertagande av spillvatten med ny utsläppspunkt.

 Viktigt är också att säkra vattenförsörjningen inom kommunen. Vattentillgång i Alunda, Österbybruk och Östhammar är dålig. Under 2015 har vatten transporterats till Österbybruk med tankbil för drygt 2 miljoner kronor från Gimos vattentäkt.

När det gäller Öregrund så är ledningsnätet från vattentäkten mycket dåligt, vilket har orsakat flera avbrott i Öregrund.

 

Ekonomi.

Enligt uppgift är finansieringen för 4 etappen Gimo-Börstil inte klar ännu.

I den ekonomiska diskussionen, gällande förskott till Trafikverket, anser vi att även den förinvestering av en ny spillvattenledning och vattenledning från Gimo till Östhammar skall ingå och utföras i samband med byggande av väg 288, etapp 4 Gimo-Börstil.

Ledningspaket ska ingå i Anbudsförfrågan, som kommer att lämnas ut av Trafikverket.

Vi i Boa anser att det är otroligt angeläget att kommunen snarast börjar planera för att säkra vatten- och spillvattenfunktionen med visionen ”Världens bästa kommun” och att man tillvaratar möjligheterna till att anlägga en ny VA-ledning vid byggandet av väg 288.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att

-        Att kommunen snarast starta arbetet med att ta fram en vatten och avloppsstrategi för samtliga tätorter i           kommunen.

-        Att vid anbudsupphandlingen av väg 288 även ha med ledningspaketet för spill-och vattenledning mellan Gimo och Börstil.

 

Ingemar Adén

Borgerligt Alternativ