Motion till kommunfullmäktige gällande införande av studieplatser i anslutning till

kommunens folkbibliotek

Östhammars kommun har en relativt låg utbildningsnivå jämfört med riket. Enligt Skolverkets

uppföljningar är föräldrarnas utbildningsbakgrund den enskilt viktigaste bakgrundsfaktorn för

elevernas studieframgångar. Det skiljer nästan 40p i meritvärde för de elever som går ut årskurs

nio beroende på om föräldrarna har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

Högskolestudier för vuxna omfattas inte av kommunfullmäktiges prioriterade mål och kan lätt

komma på undantag. Samhället, utbildningssystemet och yrkeskarriärer har i stora delar förändrats.

 

Vi ser fler korttidsanställningar i projektform samt att arbetstagare byter arbetsgivare och

arbetsområden i större utsträckning än vad som gjordes i början på 2000-talet.

Vi ser en framtid där det finns tillgång till studieplatser, enskilda och grupprum, i anslutning till de

folkbibliotek som finns på respektive ort. Dessa studieplatser ska i sin utformning och tillgänglighet

vara anpassade efter medborgarnas behov. Det är inte ovanligt att högskolestudier idag sker

parallellt med förvärvsarbete vilket gör att dessa platser bör vara tillgängliga även på kvällar och

helger. I den bästa av världar så kan även våra grundskole- och gymnasieelever nyttja dessa

studieplatser för att lära tillsammans.

 

En livsnödvändig del i kommunens utveckling är kunskap och kompetens. Om ambitionen är att ha

länets bästa skola i Östhammars kommun är det dags att satsa på utbildning och infrastruktur som

möjliggör en god lärmiljö för samtliga kommuninvånare.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i

uppdrag att:

påbörja planering, projektering och iordningställande av studieplatser för enskilda och gruppvisa

studier i anslutning till kommunens folkbibliotek.

Fredrik Jansson Lars O. Holmgren

Borgerligt Alternativ Borgerligt Alternativ