Motion till kommunfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten

I Östhammars kommun finns det idag två huvudsakliga driftsformer för barnomsorg och förskole-verksamhet. De är kommunala förskolor samt ett fåtal dagbarnvårdare i kommunal och privat regi. 

Vi anser att det bör finnas ett större och bredare utbud av utövare och alternativa former i barnomsorgsverksamheten. I frånvaro av privata aktörer i Östhammars kommun, ser vi att ett positivt inslag skulle vara att det skapas alternativ pedagogik inom den kommunala barnomsorgen. Detta skulle ge vårdnadshavarna en möjlighet att välja en annan pedagogik än den traditionella. Ett bredare utbud inom den kommunala omsorgen anser vi är ett steg mot att skapa en attraktiv kommun för barnfamiljer att bosätta sig i, samtidigt som det stärker Östhammars kommun som en attraktiv arbetsgivare, där personalen får möjlighet att arbeta med olika pedagogiker, som leder till utveckling och stimulans i verksamheten.

I mars 2011 utsågs Östhammars kommun till en av Sveriges bästa friluftskommuner. Med en fantastisk naturmiljö, ett rikt kulturlandskap och en fantastisk skärgård finns goda förutsättningar att skapa ett alternativ, liknande barnomsorgspedagogiken ”I ur och skur”. Pedagogiken ”I ur och skur” är en form som grundar sig i att barn bör leka och vistas utomhus oavsett väder.

Med denna form av barnomsorg anser vi att det ges möjligheter till att skapa grupper med färre barn och därmed minska trycket i grupperna, samt hitta ett mer optimalt sätt att nyttja de befintliga lokalerna som i dag inrymmer barnomsorgsverksamhet.

 

Med hänvisning till ovanstående ser vi: 

-     att förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds.

-     att Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa driftsformer.

-     att det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala verksamheten som tillämpar alternativ pedagogik som exempelvis ”i ur och skur”-pedagogik .

 

Fredrik Jansson                               Lars o: Holmgren

Borgerligt Alternativ                         Borgerligt Alternativ