Snesslingeberg 2015-06-12

Motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun.

 

Staden Östhammar förändras, som alla andra städer och tätorter i kommunen vilket är en nödvändighet, men hur är det med den gestaltningsmässiga karaktären och olika projekts samverkan i det större sammanhangen? Nuvarande utveckling tenderar till att gradvis förvanska stadsmiljöerna och steg för steg göra dem allt otydligare i konturerna. Orternas och städernas gestaltning är en central del i samhällenas möjlighet till fortsatt utveckling, där attraktiviteten ofta är en viktig faktor vad gäller nyinflyttning och förutsättningar för lokal handel och service.

Låt oss se hur situationen ser ut i staden Östhammar. Vi har sett ett båthusbygge inne i Östhammars hamn utan detaljplaneändring, vilket borde vara det rimliga då hela hamnen behöver en översyn för framtida förbättrad funktionalitet. Vi har sett en ny skylt inne i Östhammar, där Öregrunds gamla stadsvapen, numera en del av Östhammars kommuns logo, placerats vid kommunrabatten vid infarten, ett projekt helt vid sidan om det s k "välkomstskyltprojektet". Vi har sett förslag på en ny gestaltning av Rådhustorget. Vi har sett hur kvarteret Källör behandlats, där gestaltningsfrågan vid det tillfället hanterats av Tillväxtkontoret. Vi har sett hur Cirkusplatsen forcerades fram utan någon större gestaltningsmässig diskussion eller en nödvändig framtida funktionalitetsanalys av rekreationsområdet Krutudden. Vi ser det fantastiska Sjötorgsprojektet förvandlas till en halvmesyr. Vi ser icke enhetliga skyltar och spontanskyltning som tillsammans skapar ett ogenomtänkt intryck. En i sammanhanget otydlig politisk hantering av vår gemensamma stadsmiljö som om den tillåts fortsätta, riskerar att rasera hundraåriga traditioner av Östhammars stads, och övriga städers och samhällens gestaltningsutveckling. Vi ser dessutom ett inkonsekvent nyttjande av våra utvecklingsgrupper.som om de finns på berörda orter borde vara en naturlig del av stadsutvecklingsarbetet och därmed vara delaktiga och remissinstanser i alla beslut av denna karaktär.

En sökning på ordet stadsarkitekt på Östhammars kommuns hemsida ger svaret, Noll resultat och noll hänvisningar vilket speglar kommunens extremt låga prioritering på vår stadsgestaltning och behovet av en överordnad auktoritet inom området stadsmässiga sammanhang! En auktoritet som över tid kan stå emot att stadsmiljöer blir en politisk handelsvara. Senaste årens organisationsförändringar med ett sammanslaget miljö- och samhällsbyggnadskontor, en flytt av det översiktliga stadsplanearbetet till kommunstyrelsen, en flytt av tekniska nämnden till ett utskott i kommunstyrelsen, åtgärder som sammantaget mycket tydligt har förstärkt centrala politikers makt och samtidigt minskat det demokratiska inslaget. I allt detta har gestaltningsfrågorna kommit i kläm med en alltmer fragmentiserad och icke sammanhållen gestaltningsmässig stadsutveckling som resultat.

Stadsmiljöerna är en mycket viktig del i vårt historiska arv och vad som fysiskt upplevs som Östhammars gemensamma varumärke, något vi måste vara rädda om för att bevara respektive orters genuina karaktärer. Därför är det av största vikt att den gestaltningsmässiga dimensionen på nytt prioriteras.

 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

Att kommunen på nytt prioriterar städernas och samhällenas gestaltning genom att återinrätta en central funktion med det totala gestaltningsansvaret som stadsarkitekt eller liknande som skall ligga som en kommunövergripande funktion på exempelvis stabsnivå, där allt gestaltningsmässigt ansvar ligger.

Att kommunen på sin hemsida och i övrig information tydligt informerar om vari ansvaret består i och vem som har det inom området stadsmässig gestaltning.

Att en ny tydlig definition av utvecklingsgruppernas framtida roll i kommunen utvecklas. Skall utvecklingsgrupperna fortsätta i sin nuvarande form kräver motionären att det upprättas en tydliggjord enhetlig roll, en beskrivning av dess arbetsområden, dess geografiska ansvarsområden, krav på årsmöten och annan normal konstitueringsformalia i en demokratisk organisation, samt att utvecklingsgrupperna ges möjlighet att lämna remissvar vad gäller alla frågor som rör gestaltning och övriga förändringar av större vikt för respektive samhälle. Detta sammanställs i ”ny policy för utvecklingsgrupper i Östhammars kommun”. Alternativt utreds frågan om utvecklingsgrupperna skall ersättas med annan organisation för lokal förankring.

Lars O. Holmgren

Borgerligt Alternativ, BoA