Vi går till val med temat Ny start! Vi gör det för att kommunen trots att den ligger i Sveriges främsta tillväxtregion, så har inte befolkningsutvecklingen förändrats sedan 80-talet. Det skapar problem men välfärdsleveransen där behoven ökar och den nuvarande majoriteten löser ökande behov med att rekordlåna till byggen och ombyggnationer, något som ökat vår gemensamma kommunskuld med 47% bara de senaste fyra åren, vilket är hanterbart så länge räntan ligger på dryga två procent men lätt kan börja ”äta” resurser från andra områden som omsorg och skola när räntorna stiger. Trots en expansiv politik så blir resultaten klena. Vi ser många områden som behöver förbättras för vår attraktivitet, vi behöver ta krafttag inom skolan, vi behöver mer dynamik och valfrihet inom äldreomsorgen, vi behöver renare vatten i våra fjärdar, vi behöver billiga ungdomsbostäder och äldreboenden, vi behöver utveckla de västliga kommundelar som effektiva pendlarboenden, vi behöver sänka politikekostnaderna, vi behöver mer ordning och reda i den kommunala markplaneringen, vi behöver mer valfrihet i skola och omsorg och så vidare och så vidare. 

Kommunen fyller i år fyrtio år och har hamnat i vad man kan se som en ”medelålderskris”, och vad kan vara lämpligare än att entlediga de gamla politikerna och partierna som styrt kommunen i dessa fyrtio år för att ge plats åt nya företrädare och idéer. Vi är beredda.

 - Lars O. Holmgren

 

Det är lätt att inse att det mycket snart måste göras något åt vattenkvaliteten i Östhammars- och Granfjärden. Decennier av teskedslösningar utan ett reellt samlat grepp har gradvis försämrat vårt "havskapital" pga övergödning och försämrade flöden. För att uppnå sin forna attraktivitet och skapa förutsättningar för en riktig tillväxt i och runt Östhammar krävs att man gör något åt avloppsreningsproblematiken och bygger en ny bro vid Husbacka.

Vi verkar dessutom för ett helt nytt reningsverkssystem i Forsmark, med tunnelkapacitet för all bebyggelse öster om 76:an, vilket skapar helt nya möjligheter att bygga nya havsnära bostäder och satsa på riktig inflyttning till vår fina kommun.

- Ingemar Adén

 

Vi måste ta bättre hand om våra äldre och låta mindre enheter som Valöhemmet leva kvar. Mindre enheter skapar ofta större trivsel vilket gör den äldre tryggare. Vi vill också stödja initiativ som tas av enskilda och föreningar där äldre kan träffas och utvecklas. Ett bevarande av dagcentralen i Hargshamn är nödvändig, eftersom det är det enda lokalen där äldre kan träffas och ha sina aktiviteter. 

 - Sune Berglund

 

Skolans resultat måste förbättras för att leverera kommunens viktigaste uppgift, att skola nästkommande generationer att ta hand om oss och vår kommun. Vi vill uppnå detta med att skapa en miljö för lärande med hela kommunen som bas och som utvecklar elever såväl som lärare. Verksamheterna ska drivas med ett tydligt elevperspektiv och alla elever ska uppnå de uppsatta kunskapsmålen.

Kvalitetssäkring av verksamheten och studiemiljön ska ske i samverkan med universitet, högskolor och näringsliv. Det är av vikt att fortbildning av lärare prioriteras. Med det bygger och förstärker vi, det viktigaste i skolan, humankapitalet och lärarnas kompetens.

- Fredrik Jansson

 

Samhället har tagit över mycket av det som familjen tidigare stod för. Det innebär att skolan och fritidsverksamheten måste få de ekonomiska resurser, som krävs för att barnen ska få en bra miljö att växa upp i. Fler engagerade personer, som med kunskap och ansvar tar sig an vårt uppväxande släkte, vår framtid. 

Omtag och utveckling av Gimo Utbildnings- och idrotts centrum måste göras. En fantastisk skolbyggnad och ett idrottsområde med brett utbud och bra anläggningar måste utnyttjas och användas på ett betydligt mer aktivt sätt. Här gäller det att få till ett gott samarbete mellan skolan och idrottsföreningarna i Gimo.

Idag ser vi hur administrationen i kommunhuset får växa, istället för att de ekonomiska resurserna används för att anställa fler personal ute i våra skolor. Antalet invånare har inte ökat så att det skulle vara befogat med en så expansiv utveckling av den kommunala administrationen. Låt resurserna istället komma våra barn – och ungdomar tillgodo.

 - Ann-Katrin Malmström

 

Vi vill att alla tätorter skall utvecklas efter sina egna speciella och lokala förutsättningar. Politiken och beslut hela tiden skall vara nära berörda och engagerade medborgare, vilket bör resultera i att samverkan mellan kommun, lokala företag och föreningar utvecklas och stödjs ekonomiskt. 

Vi måste uppmuntra, underlätta och stödja all typ av kultur: Musik, bibliotek, byggnadsvård, konsthantverk i alla former,  teater m.m.  För alla åldrar. Ett rikt kulturliv är mycket viktigt för att locka hit nya invånare och besökare.

Vi vill att förvaltningen hela tiden har fokus på att få ut mesta möjliga nytta för medborgarna av varje skattekrona. Det innebär också att mera av våra skattepengar satsas i verksamhet och mindre i administration.

- Krister Sällvik