Motion gällande åtgärder för att komma tillrätta med kommunens allt sämre resultat inom grundskolan.

 

Resultaten inom grundskolan har de senaste tio åren sjunkit rejält, och tendensen är att allt färre elever klarar godkänt i årskurs nio, och är nu (juni 2011) nere i 2/3-delar. Detta är i högsta grad otillfredsställande och försämrar alltför många ungas möjligheter i framtiden, varför motionärerna önskar tillsätta en oberoende kunskapskommission, som under kommunstyrelsen tittar på varför resultaten går ner, och omedelbart tillser att detta åtgärdas, och om det så behövs utanför nuvarande organisation.

 

Trots att antalet grundskoleelever under tidigvarande tioårsperiod minskat och att de ekonomiska resurserna ligger på ungefär samma nivå, så pekar tendensen tydligt på allt sämre resultat. Denna ekvation borde ju snarare ge utrymme för mer utbildningsresurser till de studiesvaga eleverna, med en ökande godkäntnivå som följd.

 

 

Tänkbara orsaker till de dåliga resultaten som kunskapskommission borde beröra:

 

1) Koppling mellan låg undervisningstid och låga meritvärden i Östhammars kommun.

En rapport av Å Siikavaara m fl visar att faktisk undervisningstid i Östhammars kommun i stort, och Snesslinge skola specifikt, visar en lägre ambitionsnivå med en mindre lektionstid lärarledda lektioner än jämförda kommuner/skolor. Det skiljer t ex upp till 20% i undervisningstid (åk 3 & 5), och man är därmed nere och balanserar på Skolverkets stipulerade minimikrav.

 

2) Skolutredningen

Mycket energi har lagts på lokalisering och tänkta besparingar, istället för att hitta idéer för framtidens sätt att öka utbildningsinsatsen, anpassat till dagens krav. Kunskapskommissions arbete ska istället inrikta sig på vad är kunskap och hur förmedlas denna på bästa sätt.

 

3) Idé

Skolverksamheten tycks sakna en idé, d v s en förmåga att dynamiskt anpassa sig till naturliga förändringar som t ex minskat antal elever. För att skapa dynamik ute i verksamheten krävs dynamiskt ledarskap som är lyhört för idéer, egna initiativ och förändring.

I faktisk handling motarbetas snarare egna initiativ än premieras, som exempel kan lyftas fram Naturprofileringen i Snesslinge skola som inte kostat skattebetalarna en krona, trots detta har skolan stympats, och har f o m hösten 2011 bara förskoleklass, åk1 & åk 2, trots att man i det naturliga befolkningsunderlaget har en tydligt ökande trend med elever. Naturprofilering var ett sätt att genom s k naturpedagogik öka lärandet och stärka skolans konkurrenskraft.

 

4) Ambition/motivation

Tydliggör man inte en hög ambitionsnivå från kommunledningen, som kommuniceras och delas av administration och all personal frigörs inte all den lokala förmåga som finns ute i verksamheterna för att uppfylla denna höga ambition. Klart sammankopplat med ambition finns egen motivation. För att frigöra personalens resurser måste det skapas morötter och ageras professionellt i lönesättningar och annat, för att därmed motverka saker som ger sänkt motivation.

 

5) Organisation

Sättet att organisera skolan för framtiden behöver ses över.

 

 

Ansvaret för att upprätta en fullvärdig skola ligger på kommunerna. Regelverk sätts upp av Skolverket och Skolinspektionen är den myndighet som har att tillse att lagens krav följs.

 

Kommunens ansvar.

Kommunern har ett tydligt ansvar gentemot alla barn och ungdomar boende i kommunen enligt skollagen, vilket inte kan förbises. Kommunfullmäktiges ledamöter är därmed en del av detta ansvar och är skyldiga att tillse att kommunen organiserar och erbjuder en utbildningsresurs, där målet måste vara 100% godkänt.

 

Motionärerna yrkar härför:

 

Att snarast inrätta en oberoende kunskapskommission, med tydligt uppdrag att komma tillrätta med det minskande antal elever som klarar godkänt i alla ämnen i åk nio.

 

Att snarast tillse resurser, för att säkerställa att det under tiden för kunskapskommission arbete, slutsatser och förslagställande, skapas trygghet och stabilitet i skolorganisationen för elever i årets verksamhet.

 

 

Snesslingeberg/Gimo juni 2011

 

Lars O. Holmgren                                                  Ann-Katrin Malmström

Borgerligt Alternativ (BoA)                                       Borgerligt Alternativ (BoA)