Borgerligt Alternativ - boa 

Det lokala progressiva partiet, med fokus på framtid, tillväxt och utbildning - Borgerligt Alternativ.

 

 • Vi är djupt engagerade i utvecklingen av våra närsamhällen och vår landsbygd, och vi arbetar för att alla delar av Östhammars kommun skall växa.
 • Vi anser att vårt samhälle kräver en långsiktig ekonomisk planering för en trygg framtida ekonomi.
 • Vi anser att samhällets viktigaste funktion är att skapa goda livsbetingelser för våra barn och ungdomar och våra äldre.
 • Vi anser att man för att kunna möta framtidens krav på välfärd tvingas att tänka i nya banor, och satsa på våra invånare idag, för att vinna nya i morgon.
 • Vi är ett allmänborgerligt parti, med allmänborgerliga värderingar.
 • Grunden för en fungerande lokaldemokrati är en engagerad och informerad befolkning. 
 • Vi är fullt engagerade i att förstärka demokratin och öka transparansen i den politiska organisationen.

 

Kommunövergripande vill vi:

 • Utarbeta en verklighetsbaserad och tydlig vision för en kommun i stark tillväxt, där vi har målet att öka antalet invånare i kommunen till 30 000 inom tio år.
 • Verka för en tydlig kommunidentitet, där alla invånare känner sig delaktiga oavsett bostadsort, och där man genom samarbete skapar förutsättningar för en kommun i tillväxt.
 • Trovärdiggöra Östhammars kommuns erbjudande, i form av högre kompetens, tydligare riktlinjer, modernare management för att därmed möjliggöra externt kapital för kommande tillväxtsatsningar.
 • Stärka och höja kvalitén i skolan. Satsa på ny teknik och nya idéer. Satsa på entreprenörskapsutbildning. Minska administrationskostnaderna – Höja lärartätheten.
 • Införa verklig valfrihet inom barn- och utbildningsområdet.
 • Arbeta aktivt för att åstadkomma och kunna erbjuda alternativ. Lyfta upp personalens kompetens till ytan. Se, värdera och belöna dem efter förtjänst.
 • Göra en stark satsning på barn och ungdom, där de ges möjlighet att i större utsträckning påverka visionen om framtidens kommun. 

 

 • Bibehålla och utveckla fritidsgårdarna i alla tätorter, liksom att erbjuda lösningar för olika typer av aktiviteter.
 • Fortsätta arbetet för ett bättre företagsklimat, där kvinnors företagande bl.a. inom välfärdsområdet ges särskild uppmärksamhet.
 • Öka antalet seniorboenden, samt införa trygghetsboenden.
 • Öka byggandet av hyresbostäder, med inriktning på våra ungdomar.
 • Förbättra vattenkvalitén i fjärdar och vattendrag genom nya och förbättrade reningsverk. 
 • Minska den politiska organisationen och antalet politiker samt frysa lönerna för de förtroendevalda. Budgeten sänks med 25 %.

 

Lokalt vill vi:

 

Alunda

 • Säkerställa att vatten– och avloppsfrågorna löses, då det är en förutsättning för att orten ska kunna utvecklas.          
 • Marknadsföra Alunda som attraktiv pendlingsort med bra skola, barnomsorg och samhällsservice.
 • Skolans bad rustas upp för att möjliggöra simundervisning och varmbad för allmänheten.
 • Förbättra gatubelysningen.
 • Fler företagsetableringar.
 • Bygga och förtäta på befintlig tomtmark för exempelvis äldreboende.

 

Gimo

 • Strategisk plan för genomförande av Gimo Utbildnings- och idrottscentrum.
 • Starta upp byggandet av ungdomsbostäder, äldrebostäder och särskilda boenden.
 • Ta fram en detaljplan för bostäder etapp 2 vid Gimodammen.
 • Väg 288’s ombyggnad ska följa den befintliga sträckningen genom orten, med en planskild järnvägskorsning, för en fortsatt utveckling av orten.
 • Gimobadet rustas genomgående. Sjöbotten, duschar, toaletter kräver nyinvesteringar.

 

Österbybruk

 • Skötsel- och underhållsplaner för alléerna utmed Lång- och Gimogatan tas fram.
 • Stigar som omger Herrgårdsdammen, görs handikapp- och barnvagnsvänliga.
 • Området kring Sågdammen trivselutformas med bl.a. handikappanpassade och upplysta gångvägar.
 • Småföretagarutbyggnad aktiveras genom en aktiv marknadsföring av Österbybruk.
 • Vallonturism. En central turistbyrå inrättas för att stärka intresset för Vallonbruken.

 

Östhammar

 • Socitetshuset Källör bevaras för kultur- och föreningslivets behov.
 • Nytt modernt bibliotek med ändamålsenliga lokaler.
 • Krafttag tas för att rädda fjärdarna i Östhammar.
 • Ett nytt avloppssystem och reningsverk byggs för att klara utbyggnaden av bostäder.
 • Gator, trottoarer, gång- och cykelbanor måste förbättras.
 • Ungdomsbostäder i Solgården.

 

Öregrund och Gräsö

 • Flytt av färjeläget för att möjliggöra fortsatt utveckling av hamnområdet och centrala Öregrund. 
 • Byggande av bostäder för ungdomar. 
 • Huvudort för skärgårdsturism med fler gästhamnsplatser.
 • Att Öregrund blir en badort med en fortsatt satsning på Tallparken.
 • Fortsatt arbete med anläggning och planering för fler villaområden.
 • Byggande av äldreboende på Gräsö.
 • Kust- och skärgårdsområdets karaktär ska värnas.
 • Möjliggöra utbyggnad av småbåtshamnar vid fritidsbebyggelse.

 

Vi ser sex tätorter och en välmående landsbygd

Vi ser sex kulturellt olika orter som med sina unika förutsättningar och möjligheter tillsammans bildar Östhammars kommun. Genom olikheterna skapas en dynamik i samhällsutvecklingen som kanske inte är möjlig i kommuner med en enda dominerade centralort. Vi ser vidare en dynamisk och välmående landsbygd, där idag 30 % av invånarna bor, och det vi tror att hälften av de nya kommuninvånarna kommer att välja. Detta möjliggörs genom bibehållen service och förbättrad infrastruktur.

Framgångsfaktorn är att ta tillvara Östhammars kommuns särart som glesbygd, och med sex olika profilerade tätorter och marknadsföra detta som en tillgång, samt ta tillvara den närhet till de starka utvecklingskluster som Uppsala, Stockholm och Arlanda.

 

Vi ser Alunda som en dörr till utvecklingen i syd- och sydväst. Alunda är bostadsort med varierad blandning av villaboende och bostads- och hyresrätter. Alunda är plats för företag med hemmamarknad i både Uppsala, Arlanda och Östhammar. En familjevänlig ort med närhet till naturen belägen mellan stad och hav.

 

Vi ser Gimo som bl.a. ett geografiskt centrum med plats för kommunens utbildnings- och idrottscentrum. Vi ser ett Ungdomens hus placerat i Gimo. Gimo är även en industri- och serviceort. Långsiktigt mål är att kommunens resecentrum förläggs i Gimo.

 

Vi ser Österbybruk som en viktig del av kommunen med stora möjligheter att erbjuda goda boendemiljöer. Österbybruk är kulturellt centrum i Vallonbygden och en viktig ort med möjlighet till utveckling inom turism, industri och gruvverksamheter. 

 

Vi ser Hargshamn bl.a som en industriort och ett centrum för import av skogs- och energiråvaror, samt malmexport. Hargshamn har en betydande utvecklingspotential för handel med länderna runt Östersjöregionen. Orten har även goda förutsättningar för strandnära boende och för rekreation.

 

Vi ser Öregrund och Gräsö som viktiga områden för rekreation- och turism. Båtturismen förstärks genom en framtida utbyggnad av hamnområdet. Öregrund blir en av ostkustens största gästhamnar. Öregrund är med närheten till Forsmark intressant som bostadsort. Forsmark är plats för forskning och produktion av energi. 

 

Vi ser Östhammar bl.a. som kommunens administrativa centralort. Där finns även kommunens sjukhus med utvecklingspotential. Som administrativ centralort och tillgång till god service har orten en fortsatt god utsikt att utvecklas vidare som ett gott småstadsalternativ. Utveckling i de centrala delarna ska ske med varsamhet och känsla för den äldre bebyggelsen.

 

Vi ser landsbygden som det naturliga valet för många att bo, med en stor frihet att göra vad man vill, och att man själv sätter sin egen och sin familjs standard, där man mer lever på sina egna villkor, med gott om plats och med möjlighet till en rik fritid. Men även landsbygden behöver i framtiden kommunal service och omsorg, och framförallt goda kommunikationer. Satsning på  bredbandsutbyggnad för att stimulera företagsutvecklingen på landsbygden.

 

 Läs programmet i sin helhet här >> 

Vi är ett Borgerligt initiativ till förnyelse av borgerlig politik i Östhammars kommun! 

boa